FB

Vedtægter

§ 1

Navn:
Foreningens navn er: ”Erhvervsforum Svendborg”.

§ 2

Formål:
Foreningens formål er:
- at arbejde for optimale forhold for erhvervslivet i Svendborg Kommune,
- at arbejde for at Svendborg er en tilgængelig by at handle, bo og arbejde i og
- at arbejde for en optimal udvikling af Svendborg Erhvervsskole.

§ 3

Medlemmer: Som medlem af foreningen kan optages enhver i Svendborg by eller omegn, der driver virksomhed eller er tilknyttet virksomhed indenfor byens handel, liberale erhverv og industri, eller som bestyrelsen i øvrigt finder egnet til optagelse.

§ 4

Indmeldelse: Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, der på første bestyrelsesmøde afgør herefter, om indmeldelsen kan tages til følge. Såfremt bestyrelsen afslår optagelse, kan sagen forlanges afgjort på første generalforsamling eller medlemsmøde, hvor sagen afgøres ved skriftlig afstemning. Til optagelse kræves ¾ af de afgivne stemmer.

§ 5

Kontingent: Medlemskontingent fastsættes for 1 ad gangen på den årlige generalforsamling.

§ 6

Foreningens ledelse: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år. Genvalg kan finde sted. Hvert 2. år fratræder halvdelen af bestyrelsen, dog min. 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 formand, næstformand, sekretær og kasserer. Beslutninger på bestyrelsesmøderne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver møde. Formanden, i hans forfald næstformanden, leder bestyrelsesmøderne, der sammenkaldes så ofte formanden/næstformanden finder det nødvendigt. Over bestyrelsesmøder og forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Såfremt der til bestyrelsens afgørelse måtte fremkomme sager der kræver særligt branchekendskab og den pågældende branche ikke er repræsenteret i bestyrelsen, skal bestyrelsen indhente eventuelle fornødne oplysninger hos et branchekendt medlem, før sagen afgøres af bestyrelsen.

§ 7

Regnskabsår: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen 2 revisorer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisorerne gennemgår kassererens regnskab med bilag og fremsender senest 5 dage før generalforsamlingen til formanden regnskabet med de bemærkninger, regnskabet eventuelt har givet anledning til.

§ 8

Medlemsmøder: Medlemsmøder afholdes så ofte bestyrelsen finder anledning dertil. I øvrigt kan der afholdes møder, når det forlanges af mindst 20 medlemmer med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Indvarsling til medlemsmøderne sker efter bestyrelsens skøn enten med mindst 8 dages forudgående bekendtgørelse ved direkte brev eller e-mail til medlemmerne.

§ 9

Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den årlige generalforsamling afholdes i løbet af marts eller april måned og indkaldes med 8 dages varsel ved e-mail/skrivelse til foreningens medlemmer og opslag på foreningens hjemmeside.
Dagsordenen for den årlige generalforsamling er:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisorer
- Indkomne forslag
- Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre vedtægterne bestemmer andet. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende repræsenterer en enkelt person eller virksomhed m.v. Stemme afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 af foreningens medlemmer begærer dette. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling og skal afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

§ 11

Udelukkelse: Skulle det nogen sinde af bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer anses for nødvendigt at udelukke et medlem af foreningen, kan udelukkelse kun finde sted, når i et bestyrelsesmøde ¾ af de mødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for at bringe sagen frem på en generalforsamling, hvor udelukkelse af medlemmet skal betinge tiltrædelse af min. ¾ af de mødte stemmer.

§ 12

Udmeldelse: Udmeldelse af foreningen sker med 3 måneders forudgående skriftligt varsel til en 1. januar eller 1. juli. Har et medlem pådraget sig 1 års restance, udelukkes vedkommende af foreningen og kan kun påny optages som medlem, når restancen er betalt.

§ 13

Vedtægtsændringer: Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver ¾ majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

§ 14

Opløsning: Foreningens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er mødt, og hvoraf 3/4  af de fremmødte stemmer for opløsningen.

***************************************  
Således vedtaget på den årlige generalforsamling den 20. april 2022.