FB

GENERALFORSAMLING 2022

Kære medlemmer

Erhvervsforum Svendborg afholdt sin årlige generalforsamling onsdag den 22. april kl. 19.00 - på Hotel Svendborg. 

Generalforsamling afholdtes ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Traditionen tro valgtes advokat Jens Bertel Rasmussen som generalforsamlingens dirigent. Bertel kunne i den rolle, for første gang i mere end 30 år, svinge foreningens 84 år gamle dirigenklokke. Læs mere herom i beretningen.      

Formandens beretning for det forløbne år 

 1. Foreningens formand Per Nykjaer Jensen aflagde beretningen, som blev godkendt

Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse 

 1. Foreningens kasserer Lars Ahrendtsen aflagde regnskab for forening og fond. Begge regnskaber blev godkendt, og kontingentet blev derefter fastsat til uændret 750 kr/årligt

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Kenneth Seerup Jørgensen og Lars Ahrendtsen, som begge modtog genvalg.

På valg var også Uffe Staal Knudsen, som ikke ønskede genvalg og Adam Rings-Brandt som er udtrådt af bestyrelsen.

Nyvalgte til bestyrelsen blev:  Jens Storm og Peter Teilgaard Andersen 

Valg af revisorer 

Svend Erik Kracht blev genvalgt som revisor og Uffe Staal Knudsen blev nyvalgt som revisor.    

 1. Indkomne forslag  

Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af foreningens vedtægter, således indkaldelse til generalforsamling og medlemsmøder kan ske alene ved brev eller e-mail til medlemmerne..

 1. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og de herefter reviderede vedtægter kan læses her på siden under fanebladet Formål / vedtægter  
 2.  
 3. Eventuelt     

 Formanden brugte eventuelt til at takke Bertel for et fremragende og ikke mindst til at takke Uffe for mange års trofast indsats. Så vidt den fælles hukommelse kunne regne sig frem til, så har Uffe siddet i foreningens bestyrelse siden 2006, altså 16 år. Det er meget imponerende og det betyder at Uffe har været med lige siden foreningen skiftede navn fra Svendborg Handelsstandsforening til Erhvervsforum Svendborg, hvilket skete i 2008.         

 1. Derefter drøftede forsamlingenforeningens nye flagskibsprojekt - Som er at sikre flere unge til erhvervsuddannelserne, hvilket foreningens arbejde, i de kommende år, vil blive præget af.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig ved mødets afslutning som følger:

Formand Per Nykjær Jensen

Næstformand Kenneth Seerup Jørgensen

Kasserer Lars Ahrendtsen

Og følgende bestyrelsesmedlemmer: 

Christian Thuesen

Allan Kruse

Jens Storm

Peter Teilgaard Andersen 

 

Mvh/ Bestyrelsen

Beretning for Erhvervsforum Svendborg til generalforsamlingen 20. april 2022

Velkommen til Erhvervsforum Svendborgs Generalforsamling

Klokken her er 84 år gammel. Den er nemlig fra 1938, hvor den var en gave til Svendborg Handelsstandsforening, fra handelsfirmaet Petersen og Jensen A/S.  Det er formodentlig 35-40 år siden den sidst har været i brug til en generalforsamling. Den har ligget i nogle støvede kasser på et lager, hvor en formand for mange år siden har lagt den på plads efter en generalforsamling, og den dukke først op for 2 år siden, da det lager blev tømt. Nu er den altså i brug igen, og vi skal vide at passe godt på den.

Foreningen er stiftet som Svendborg Handelsstandsforening den 17. oktober 1878 og fylder således om 6 år 150. Det sker i 2028. På foreningens 130 års fødselsdag i 2008 skiftede foreningen navn til Erhvervsforum Svendborg. Det skete som en naturlig følge af at foreningens medlemskreds og interesseområder var blevet bredere end oprindeligt, og det ville man gerne signalere med navneskiftet til Erhvervsforum Svendborg. 

Jeg spåede på den virtuelle generalforsamling i 2020, hvor Coronaen netop var brudt ud, at Corona nok var noget som kom til at tage lidt tid. Desværre viste den spådom sig holdbar, men nu er vi her igen, klokken er kommet frem – og vi må igen mødes. Corona, mundbind og uendelige tests er noget vi hurtigt kunne vænne os af med.

Jeg har også allerede i 2018, stået her og talt om at foreningslivet i Danmark tydeligt kan mærke, at folk ikke har så meget tid. Når man holder fyraften efter en travl dag, handler på vej hjem, og har kørt børn til svømning og håndbold – og hentet dem igen, så er der ikke meget tilbage af en hverdag, og slet ikke når man også lige skal se på FB og svare på de mails, der er kommet ind på mailen siden man 3 timer tidligere forlod kontoret.

Det afspejler sig tydeligt i at det er svært at lokke vores medlemmer væk fra TV-avisen, for at gå til møde i Erhvervsforum Svendborg. I disse vedtægter fra oktober 1897 står der i §2, at der mindst en gang per måned i vintersæsonen, afholdes medlemsmøder, ”hvor forhandles de foreningen vedkommende sager”

Den kadence kan vi ikke just prale af, men vi har dog holdt vores gamle forening i live, her under de to trælse år som vi har gennemlevet. Derfor er jeg også meget taknemmelig for mine bestyrelseskollegers indsats, og fordi de netop bruger deres sparsomme fritid på bestyrelsesarbejdet. Det er det arbejde som gør at Erhvervsforum kan være repræsenteret i forskellige sammenhænge

Foreningens er i dag officielt repræsenteret i Svendborg Erhvervsråd, og i Svendborg Event, og deltager derudover i rigtig mange møder med kommunen, entreprenører, industrien, skoler, rådgivere, projektvirksomheder, detailhandlen og iværksættere. 

Via et medlemskab i EFS, får man en tættere tilknytning til det der sker i Svendborg, og mulighed for at være med til at påvirke beslutninger og den udvikling de afstedkommer.

Hvad har så EFS arbejdet med igennem årene.?

Formålsparagraffen var at ”at virke for opnåelse af enhver lettelse til fremme af byens handel og skibsfart” – Og det er den stadigvæk!  Foreningens andet hovedformål var ”unge handelsmænds uddannelse”, og derfor stiftede foreningen Svendborg Handelsskole i 1879, med 17 elever! – Det er den som i dag hedder SE&G – med ca. 1.000 elever. Den skal fortsat, eller måske rettere igen, være vores fokuspunkt, og det vender jeg tilbage til.

Foreningen blev stiftet i en periode med højkonjunktur og virkelyst, og efter mange perioder med op- og nedture, har Svendborg heldigvis nu igen oplevet i en periode med højkonjunktur.

Dengang var der også store spørgsmål og voldsom debat, om trafik, gader der blev klippet over af jernbaner, udvikling af Svendborg Havn - en bro til Frederiksø eller ej! - og debat om nedrivningen af bevaringsværdigt kloster, der måtte vige pladsen for den nye banegård. Her blev kun navnet Klosterplads tilbage – og netop den plads har jo netop gennemlevet store forandringer, hvor vi kæmpede de handendes sag, således de sidste hurtigparkeringer ikke forsvand ud af bymidten.

Omkring SE&G er det ikke en etablering vi i skolens bestyrelse har arbejdet for, men derimod at få omsat nogle af skolens overskydende bygninger og grunde, som har været en tyngende gældsbyrde om skolens hals. Det er nu lykkedes, alle de tilovers værende bygninger er afhændet, og skolens balance er lettet således den ikke længere er truet.

Det er ufatteligt vigtigt for Svendborg kommune og hele det Sydfynske område, at sikre en stor solid ungdomsuddannelse, som kan tiltrække dygtige unge, til gavn for både erhvervslivet, bosætning og dermed kommunekassen.  

Foreningen er derfor meget begejstret for den nye Erhvervspolitik, og især er vi glade for at Svendborg igen har fået et Erhvervskontor med en Erhvervschef hvis opgave det er at fremme vækst, udvikling og bosætning i et bredt perspektiv. Begge dele har EFS kæmpet energisk for de sidste 2 år, og det er med stor tilfredshed at vi ser de to ting blive til virkelighed. Bestyrelsen meget glad for at bosætningsstrategien nu konkret udmøntes i den kommende strategiplan. Vi ser hele den pakke som et meget væsentlig skridt i den rigtige retning, og vi er også sikre på at det vil blive synligt i fremtidige DI-analyser og tilfredshedsundersøgelser.

Af andre milepæle i foreningens arbejde, igennem de seneste år, kan nævnes:

 • At få skabt en ny erhvervspolitik og etableret et Erhvervskontor
 • At støtte op om den nye Erhvervspark på SIMAC-området
 • At deltage i arbejdet med Eventkontoret og træskibene
 • At vi har været primus motor i arbejdet med at forberede EMD 2024

 

Vores projekt fra de næste 2-3 år.

På generalforsamlingerne i 2017 og 2018 blev det besluttet at nedbringe foreningens statiske formue ved at få sat gang i juleudsmykningen og andre tiltag

Foreningens formue til et niveau som vi nu synes er passende for en forening af denne karakter. Derfor vil foreningens tilskud heller ikke blive brugt til at støtte den slags arrangementer. Nu er de startet og godt i vej, og så vil vi vende blikket imod det som var årsagen til foreningens stiftelse, nemlig erhvervsskolen.

De næste to tre år vil vi være katalysator for et projekt som skal handle om at få flere unge til at søge ind på Erhvervsuddannelserne.

Erhvervsforums projekt er sat i søen for at skabe øget tilgang til erhvervsskolen, og dermed flere kandidater til elev- og lærlingepladser, som ultimativt vil være med til at forøge arbejdsstyrken. Erhvervsforum Svendborg (EFS) (Svendborg Handelsstandsforening) har vedtaget sine indsatser for de kommende år.

Foreningen har besluttet at stå i spidsen for en kampagne målrettet øget tilgang af elever til Svendborg Erhvervsskole (SESG) - og dermed være med til at øge arbejdsstyrken for erhvervslivet i Svendborg kommune.

Det vil vi gøre igennem en række arrangementer som skal bringe erhvervslivet og unge sammen, med det formål at få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne og til at søge elev- og praktikpladser i virksomhederne.

Erhvervs forum lægger 50.000 kr. i puljen. Det samme gør Erhvervsskolen, og vi har søgt hos Halberg og Fynske Banks fond om et lignende beløb, og endelig har borgmesteren lovet at vi kan finde det samme hos kommunen. Vi har et arbejde i gang med at få trimmet fondens vedtægter, således vi kan gøre noget fornuftigt med fonden, i stedet for blot at uddele flidspræmier til skolens studerende. Det skal vi have vend med en sagkyndig, men det er noget vi arbejder videre med.

Vi vil også gerne genskabe projektet ”Åben virksomhed” i en form som de unge og deres forældre vil finde interessant – og invitere på virksomhedsbesøg en gang om året, således de unge og deres forældre kan se en levende virksomhed arbejde, og på den måde skabe interesse for at søge job i en ”rigtig” virksomhed.

Erhvervsforum Svendborg satser således på at kunne samle en pulje på 250-300.000 kr, således vi kan gentage arrangementet igen efter nytår, og de nærmeste år frem. Det forventes at denne lavpraktiske og enkle indsats, som bringer virksomhederne og de unge sammen, vil være en effektiv metode til at styrke interessen for job og uddannelse i industrien – og dermed forøge arbejdsstyrken for erhvervslivet.

Hermed vil jeg afslutte beretningen, og igen overdrage ordet til dirigenten.

Tak for ordet.

 

Svendborg den 20/4 2022

Per Nykjær Jensen

Formand